علی اکبر چوپانی

location-team

علی اکبر چوپانی

  • پست سرمربی

  • مدت قرار داد فصل 98-97

  • تاریخ تولد 57/3/30