رضا کشاور

location-team

رضا کشاور

  • پست مدیر تیم

  • مدت قرار داد فصل 98-97

  • تاریخ تولد 57/3/30