امیر ولی نژاد

location-team

امیر ولی نژاد

  • پست تدارکات

  • مدت قرار داد یک فصل 98-97

  • تاریخ تولد 60/2/15