عباس محمدیان

location-team

عباس محمدیان

  • پست سرمربی

  • مدت قرار داد یک فصل 98-97

  • تاریخ تولد 49/7/14