مهدی جعفرپور
تاریخ و محل تولد : 1348
سمت : مربی
مدت قرارداد : یک فصل 98-97