محمود نصیری
تاریخ و محل تولد : 36/5/25
سمت : مدیر تیم
مدت قرارداد : یک فصل 98-97