قادر اکبری

location-team

قادر اکبری

  • پست تدارکات

  • مدت قرار داد یک فصل 98-97

  • تاریخ تولد 1337