قادر اکبری
تاریخ و محل تولد : 1337
سمت : تدارکات
مدت قرارداد : یک فصل 98-97