علیرضا ناصح
تاریخ و محل تولد : 58/8/13
سمت : مربی دروازه بانان
مدت قرارداد : یک فصل 98-97