امین احمدپوری
تاریخ و محل تولد : 72/06/08
سمت : تدارکات
مدت قرارداد : -