موسی برموده
تاریخ و محل تولد : 51/07/02
سمت : مربی بدنساز
مدت قرارداد : -