غلامرضا احمدپوری
تاریخ و محل تولد : 45/04/04
سمت : مدیر تیم
مدت قرارداد : -