علی کشفیا
تاریخ و محل تولد : 42/09/21
سمت : مدیر فنی
مدت قرارداد : -