سیروس برادران
تاریخ و محل تولد : 38/12/01
سمت : مربی دروازه بانان
مدت قرارداد :