سعید شادافروز
تاریخ و محل تولد : 62/08/28
سمت : مربی
مدت قرارداد :