هادی پالاهنگ
تاریخ و محل تولد : 60/11/27
سمت : سرمربی
مدت قرارداد :