امیر ولی نژاد
تاریخ و محل تولد : 60/02/15
سمت : تدارکات
مدت قرارداد :