محمد فرید خطیبی
تاریخ و محل تولد : 62/10/01
سمت : مربی
مدت قرارداد :