سید احمد اکرامی
تاریخ و محل تولد : 44/06/28
سمت : سرپرست
مدت قرارداد :