حسین عطار نصرتی
تاریخ و محل تولد : 60/09/12
سمت : ماساژور
مدت قرارداد :