سید محمد سید علوی
تاریخ و محل تولد :
سمت : مدیر تیم
مدت قرارداد : یک فصل