حسن آذرنیاء شاهگلی
تاریخ و محل تولد : 33/04/06
سمت : مدیر تیم
مدت قرارداد : یک فصل