فرشاد فلاحت زاده
تاریخ و محل تولد : 46/01/01
سمت : مربی
مدت قرارداد :