قادر اکبری
تاریخ و محل تولد : 37/08/02
سمت : تدارکات
مدت قرارداد :