امید اصالتی
تاریخ و محل تولد : 59/1/24
سمت : مربی
مدت قرارداد :