جدول امتیازات
تیم بازی امتیاز
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
گسترش فولاد تبریز 2 6
نتایج اخیر
استادیوم اختصاصی گسترش فولاد تبریز
روز دوشنبه 20 آبان 1395
ساعت 15
نام باشگاه
نام باشگاه
  • ['50] داریوش شجاعیان
  • ['95] بهنام عظیمی
  • توحید نجفی ['25]
2
:
1
بازی پیش رو
استادیوم اختصاصی گسترش فولاد تبریز
روز دوشنبه 20 آبان 1395
ساعت 15
نام باشگاه
نام باشگاه
11 روز
: 4 ساعت
: 3 دقیقه
:4 ثانیه
پیش بینی نتایج
پیش بینی بازی تراکتورسازی و گسترش فولاد
برد گسترش فولاد
برد تراکتورسازی
تساوی دو تیم
اخبار ویژه
این یک متن آزمایشی است.
این یک متن آزمایشی است. این یک متن آزمایشی است.
این یک متن آزمایشی است.این یک متن آزمایشی است.این یک متن آزمایشی است.
این یک متن آزمایشی اس متن آزمایشی است.
این یک متن آزمایشی است.این یک متن آزمایشی یک متن آزمایشی یک متن آزمایشی است.این یک متن آزمایشی است.

عنوان خبر

متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر
5
154
546

عنوان خبر

متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبرمتن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبرمتن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبرمتن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبرمتن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر
5
154
546

عنوان خبر

متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر
5
154
546